Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzielnicowy zespół

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie czy występuje konieczność sądowego zobowiązania do odbycia leczenia odwykowego

DZIELNICOWY ZESPÓŁ wszczyna postępowanie:

- na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
- na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
- z inicjatywy własnej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

W Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujący zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, takie jak:

- czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
- współpraca z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- składanie Burmistrzowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy półrocznych sprawozdań z realizacji zadań Zespołu
- współpraca przy tworzeniu i w realizacji lokalnego programu profilaktyki uzależnień, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego (w tym również koszty opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia) i przedłożenia Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy realizującego Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień.
- W Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Zespół liczy 9 członków
- W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Zespół powołuje Prezydent m.st. Warszawy na wniosek Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- Zespół powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy pracuje do czasu powołania nowego składu Zespołu
- Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
- Zespół działa w oparciu o regulamin pracy Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy uchwalonego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
- Członkowie Zespołu na podstawie zlecenia przez Przewodniczącego Zespołu reprezentują Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy przed sądem w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

wniosek/zgłoszenie o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiazku poddania się leczeniu odwykowemu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Procedura)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Przemoc)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego