Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Praga Południe M.St. Warszawy

Idź do spisu treści

Menu główne

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców dzielnicy Praga Południe – dorosłych oraz młodzieży mających problemy natury psychologicznej i prawnej.

Celami działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego są przede wszystkim:
- Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców m. st. Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie.
- Zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także innych uzależnień, szczególnie w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV/AIDS.
- Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami m. st. Warszawy.

Udzielamy pomocy osobom:
- znajdującym się w kryzysie (kryzys-wynik stresu i napięcia w życiu człowieka)
- doświadczonym przeżyciami traumatycznymi

- uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

- doświadczających przemocy
- stosujących przemoc
- mających problemy emocjonalne

Zadaniem pracowników PIK-u jest:
- wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej
- udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, medycznych, prawnych i socjalnych
- motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
- prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych
- prowadzenie informacji telefonicznej
- prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, prowadzonej wśród mieszkańców

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego